كل عناوين نوشته هاي باران

باران
[ شناسنامه ]
خدايا منو ببين.... ...... پنج شنبه 96/1/3
حال اين روزهايم ...... شنبه 95/3/29
من شکستن را نميدانم... ...... شنبه 95/3/29
تنهايي زياد سخت نيست.... ...... شنبه 95/3/29
بدترين حس دنيا ...... شنبه 95/3/22
از گور خريدم پرسيدم!!! ...... شنبه 95/3/1
اين هم ميگذرد... ...... چهارشنبه 95/2/22
زمين بهشت مي شود ... ...... سه شنبه 95/2/21
موندم چکارکنم??? ...... يكشنبه 95/2/19
يک زن.... ...... سه شنبه 95/1/17
سال جديد ...... سه شنبه 95/1/17
  ==>   ليست آرشيو شده ها