سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ترنم باران بهاری

صفحه خانگی پارسی یار درباره

من شکستن را نمیدانم...

مـــــن شکستن را نمیدانــــم...

اما هر کس از کنارم گـــذشت،

شکستن را خـــــوب بلــــــــد بــــــــود...

دلــــــــــــــــم را...

عهــــــدش را...

غـــــــرورم را...

کمــــــــرم را...

" تنهــــــــــــایی " تــــــــــــــــــاوان همه 

" نــــــــــــــــه " هایی است که

نگفتــــــم تا دل کسی نشکند ...

همه " محبتـــــــــــ هایی" که

ز?ادے هــــــــــــدر دادم 

تا دلے به دستـــــــــــــ آورم ...

همه " دوستتــــــــــ دارم هاے " آبکی

که جدے گــــــــــــرفتم ...

 

همه سادگی که داشتم،،،،